REGULAMIN JARMARKU 22. FESTIWALU FASOLI I PRODUKTU TRADYCYJNEGO MAŁOPOLSKI W ZAKLICZYNIE

 

I. Miejsce, czas trwania Jarmarku 22. Festiwalu Fasoli i Produktu Tradycyjnego Małopolski – zwanego dalej „Jarmarkiem” - oraz godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych.

1. Jarmark odbędzie się 20 sierpnia 2023 roku na Rynku w Zakliczynie (droga wschodnia przy Urzędzie Miejskim).

2. Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie Jarmarku odbywać się będzie w godz. od 11ºº do 22ºº w wyznaczonym do tego celu miejscu.

II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa w Jarmarku.

1. Organizatorem Jarmarku jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz“, Rynek 1/8, 32-840 Zakliczyn przy współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury.

2. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest:

• zapoznanie się z Regulaminem;
• zgłoszenie stoiska telefonicznie (1-4628-33-31), mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub osobiście;
• w zgłoszeniu należy podać wielkość stoiska, zapotrzebowanie na prąd, rodzaj sprzedawanego asortymentu, telefon kontaktowy;
• przyjmujemy wyłącznie stoiska rękodzielnicze i kulinarne związane z produktem tradycyjnym Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego, w tym szczególnie z fasolą „Piękny Jaś”;
• pozytywne rozpatrzenie przez Organizatora nadesłanego zgłoszenia.
3. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 lipca 2023 roku.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny.
5. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona i wynosi 50.

III. Organizator do dnia 3 sierpnia 2023 roku dokona wyboru uczestników, którym udostępnione zostaną miejsca handlowe. Lista wybranych uczestników zostanie opublikowana na stronie organizatora: www.kultura-zakliczyn.pl .

1. Po zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku, Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę, najpóźniej w dniu Jarmarku, w wysokości:

a/. 10 zł – rękodzielnicy i osoby fizyczne (bez przyłącza do prądu)
b/. 20 zł – fundacje/stowarzyszenia/spółdzielnie socjalne (bez przyłącza do prądu)
c/. 50 zł – wymienieni wyżej (z przyłączem do prądu)
d/. 200 zł – pozostali wystawcy

2. Uczestnik Jarmarku może zgłosić Organizatorowi w formie telefonicznej rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 10 sierpnia 2023 r.
3. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Jarmarku u Organizatora, skutkować będzie brakiem zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach wydarzenia.
3. Organizator, w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę Uczestnika Jarmarku, może zwolnić go z obowiązku uiszczenia opłaty.
4. Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do stawienia się na miejscu imprezy w dniu jej rozpoczęcia, tj. 20 sierpnia 2023 r., nie wcześniej niż o godz. 8:00 i nie później niż do godz. 10:00.
5. Uczestnik ma obowiązek prowadzić działalność stoiska od godziny 11ºº- do co najmniej godziny 20ºº. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska muszą być ustalane z Organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.
6. Udostępnione przez Organizatora miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika Jarmarku, który jest za nie odpowiedzialny. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania wysokiego poziomu estetyki stoiska, dbania o czystość w obrębie stoiska oraz ochrony przed uszkodzeniami. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być dostarczone przez Uczestnika do wskazanego przez Organizatora miejsca.
7. Uczestnicy Jarmarku organizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez koordynatora Jarmarku (pracownik Zakliczyńskiego Centrum Kultury).
8. Lokalizację stoiska wskazuje koordynator Jarmarku, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
9. Rodzaj oraz rozmiary stoiska przyznanego Uczestnikowi przez ZCK nie podlegają zamianie, a ich przydział wynika z zaistniałej sytuacji logistyczno–organizacyjnej. Organizator wyznacza stoiska i miejsce dla Uczestnika kierując się dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenie i bezpieczeństwo Uczestników, współorganizatorów oraz osób odwiedzających „Jarmarku Produktu Lokalnego”.
10. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących estetyki stoiska. Stoiska, w miarę możliwości powinny być wykonane z materiałów naturalnych: drewno, tkaniny, szkło etc. (ograniczenie plastiku). Dopuszczone jest używanie namiotów ogrodowych.
11. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
12. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Uczestnika, którą Uczestnik organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie „Klucz“ zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.
13. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia stoiska, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji.
14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż ma być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie sprzedaży przez Uczestnika zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
15. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Jarmarku.
16. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym nadesłanym do ZCK lub których rodzaj został ustalony z Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju oraz ilości wystawianych i sprzedawanych produktów.
17. Osoby, które nie są Uczestnikami Jarmarku, a wystawiają swoje produkty na terenie wydarzenia, będą usuwane z jego terenu przez pracownika ochrony ZCK.
18. Uczestnik korzystający z energii elektrycznej zapewnianej przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn, zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty wymienionej w pkt. III/1 niniejszego Regulaminu. Liczba stoisk podłączonych do energii elektrycznej jest ograniczona.
19. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji Jarmarku, ani żadnych innych kosztów, które poniósł Uczestnik w związku z udziałem w Jarmarku.
20. W trakcie Jarmarku organizowane będą dla wystawców konkursy oraz promocje stoisk.

IV. Ubezpieczenia

1. Uczestnik ubezpiecza we własnym zakresie artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne.
2. Stowarzyszenie „Klucz“ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody oraz innymi przyczynami losowymi.
4. W przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych (deszcz) Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia stoiska.

V. Postanowienia końcowe
1. W przypadku nie przestrzegania ustaleń Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu uczestnika z Jarmarku.
2. Ewentualne uwagi Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej koordynatorom Jarmarku.
3. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane.
4. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.
5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem wynikłe w związku z imprezą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Jarmarku.
7. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi, jak również pracownikom ochrony Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

 

Kazimierz Dudzik – prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz“

 

 

 

Regulamin Grup Wieńcowych 12. Dożynek Gminy Zakliczyn w Zakliczynie

 

1. Organizatorami 12. Dożynek Gminy Zakliczyn są:

- Sołectwo Faściszowa
- Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
- Zakliczyńskie Centrum Kultury
 
2. 12. Dożynki Gminy Zakliczyn rozpoczną się 19 sierpnia 2023 roku Mszą świętą - dziękczynną w kościele pw. św. Idziego opata w Zakliczynie o godz. 14:00. Po nabożeństwie obchody dożynkowe przeniosą się na zakliczyński Rynek.
 
3. Organizatorzy zapraszają do przygotowania i udziału w Dożynkach delegacji sołectw i miasta. Grupa wieńcowa może liczyć maksimum 15 osób, reprezentuje sołectwo i występuje w stroju nawiązującym do regionalnej tradycji.
 
4. Wieniec dożynkowy może być wykonany zarówno metodą tradycyjną jak i współczesną. Powinien zawierać jak najwięcej elementów naturalnych (zbóż, ziół, owoców i kwiatów).
 
5. Wieniec wnosi delegacja wieńcowa z danej miejscowości na Mszę świętą – dziękczynną, która odbędzie się w kościele pw. Idziego opata w Zakliczynie.
 
6. Po Mszy św. dziękczynnej Grupy wieńcowe przejdą w korowodzie na zakliczyński Rynek i ustawiają się do ośpiewania wieńca przed sceną w kolejności wylosowanej przez Komisję powołaną przez Organizatora.
 
7. Zgłoszenia grup wieńcowych należy przesyłać do Zakliczyńskiego Centrum Kultury w terminie do 16 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę sołectwa,
- liczebność grupy wieńcowej,
- podpis zgłaszającego (sołtys lub prezes stowarzyszenia, np. KGW).
 
8. 29 czerwca (w czwartek) zostanie przeprowadzone losowanie w Sali im. S. Jordana o godzinie 10:00 – zapraszamy sołtysów (lub upoważnione osoby) do ratusza na losowanie oraz po nim spotkanie organizacyjne, na którym zostanie zaprezentowany szczegółowy program wydarzenia. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie www.kultura-zakliczyn.pl oraz innych stronach internetowych Gminy Zakliczyn.
 
9. Każda grupa wieńcowa zapewnia we własnym zakresie prezentację wieńca na scenie. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 
10. Osoba reprezentująca sołectwo odbiera nagrodę ufundowaną przez Zakliczyńskie Centrum Kultury po prezentacji wieńca.
 
a. Nagrodę otrzymuje każda grupa wieńcowa, która spełni poniższe kryteria:
- uczestniczyć będzie z wieńcem w Mszy świętej dziękczynnej,
- uczestniczyć będzie w korowodzie dożynkowym,
- zaprezentuje wieniec na scenie dożynkowej, zachowując rygor punktu 4 niniejszego regulaminu.

11. Zgłoszenia grup przyjmuje Halina Machel – instruktor ds. kultury ludowej ZCK. Tel. 14 628 3331, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. W pozostałych sprawach należy kontaktować się z koordynatorką Biura Organizacyjnego Dożynek; zastępcą dyrektora ZCK - Moniką Kulak.

 

Kazimierz Dudzik - dyrektor ZCK