Zarządzenie Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury
nr 01/06/23 z dnia 02 czerwca 2023 r
.


w sprawie: cennika towarów i usług Zakliczyńskiego Centrum Kultury
Na podstawie § 8 Statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury w Zakliczynie zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam zasady naliczania i pobierania opłat za usługi i towary oferowane przez Zakliczyńskie Centrum Kultury, określone w punktach niniejszego paragrafu w cenach brutto.

1. Cennik "Kina za Rogiem ZCK"

a. Bilety; w przedziale od 8 do 18 zł
b. Wynajem Kina; seans na życzenie – 300 zł, wynajem sali na własną projekcję – 200 zł

 

2. Cennik usług reprograficznych:

a. ksero czarno - białe; format A-4 – 0,50 zł, A- 3 – 1,00 zł
b. ksero kolor; format do A-4 – 2,00 zł, A- 3 – 4,00 zł
b. druk czarno – biały; A -4 – 1,50 zł, A-3 – 3,00 zł
c. druk kolor; A-4 – 3,00 zł, A-3 – 5,00 zł
d. laminowanie: do formatu A-4 - 2,00 zł, do formatu A-3 – 4 zł
e. bindowanie: do 100 stron - 5,00 zł, od 101 do 200 - 7,00 zł, od 201 do 300 - 15 zł
d. skanowanie bez wydruku – 2,00 zł/ jeden skan formatu maks. A-3
e. wysyłanie wiadomości pocztą internetową – 2,00 zł

 

3. Cennik reklamy w portalu internetowym www.zakliczyninfo.pl  :

a. reklama – baner z możliwością przekierowania na stronę Reklamodawcy nad serwisem strony głównej – 200 zł za miesiąc emisji.

b. reklama – baner z możliwością przekierowania na stronę Reklamodawcy po prawej stronie strony głównej – 100 zł za miesiąc emisji.
c. artykuł sponsorowany z maks. 6 tysięcy znaków i 2 zdjęciami przy 10 dniowym czasie emisji na głównej stronie – 300 zł.

 

4. Cennik reklam w Samorządowej, nieodpłatnej gazecie Miasta i Gminy Zakliczyn „Głosiciel”. Format gazety A-4, nakład – 2 700 egzemplarzy, edycja – kolor, rozmiar – 16 stron, kolportaż za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Reklamodawca dostarcza reklamy do wydawnictwa najpóźniej 7 dni przed edycją numeru gazety:

a. strona tytułowa – ¼ strony – 500 zł, 1/16 strony (tzw. pasek) – 200 zł
b. strony nr 2 i nr 16; cała strona; 1 200 zł, ¾; 900 zł, ½ strony; 650 zł, ¼ strony - 350 zł, ¹/8 strony – 180 zł, 1/16 strony; 100 zł
c. strona nr 15; cała strona; 1 000 zł, ¾; 750 zł, ½ strony; 550 zł, ¼ strony - 300 zł, ¹/8 strony – 150 zł, 1/16 strony; 80 zł
d. strony od 3 do 14; ½ strony; 500 zł, ¼ strony - 270 zł, ¹/8 strony – 140 zł, 1/16 strony; 70 zł
e. ogłoszenie drobne (tekstowe) do 50 znaków – 10 zł
f. artykuł sponsorowany – 1 strona; 1 500 zł.

 

5. Cennik "multireklama" - zawarcie umowy reklamowej w gazecie z jednoczesną reklamą na stronie www.zakliczyninfo.pl daje zniżkę Reklamodawcy w wysokości co najmniej 20% wartości reklamy (w zależności od długości okresu umowy).

 

6. Cennik szkoleń, prezentacji, uroczystości w lokalach ZCK:

a. organizacja szkoleń, prezentacji i uroczystości z wykorzystaniem zasobów kadrowych i sprzętowych ZCK; od 100 do 200 zł za godzinę w zależności od zajmowanej powierzchni i zapotrzebowania sprzętowego i powierzchni lokalu.
b. pracownie na poddaszu (plastyczna, taneczna) - po 10 zł za godzinę i 8 zł powyżej 3 godzin łącznie w jednym dniu zajęć w jednym dniu wynajmu pracowni.

 

7. Cennik Materiałów promocyjnych, wydawnictwa zewnętrzne sprzedawane są w ZCK wg marży ustalonej z wydawcą.


§ 2.


1. Zakliczyńskie Centrum Kultury nie jest płatnikiem podatku VAT. Ceny są wyrażone w wysokości brutto.
2. Dopuszcza się możliwość stosowania cen promocyjnych z upustem na warunkach uzgodnionych indywidualnie w umowach. Dotyczy to umów długoterminowych i zleceń łączonych, w szczególności oferty "multireklamy".
3. Dopuszcza się również stosowanie stawek indywidualnie uzgadnianych w poszczególnych umowach.
4. Korzystający z płatnych usług i towarów ZCK otrzymuje paragon fiskalny, na życzenie klienta wystawiamy także rachunek.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie od 15 czerwca 2023 roku, z wyłączeniem umów zawartych we wcześniejszym terminie. Z tym dniem traci moc Zarządzenie Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury nr 01/05/22 z dnia 26 maja 2022 r.

 

Dyrektor ZCK
/-/ Kazimierz Dudzik