STATUT

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”

 

I. Postanowienia ogólne

 

1

 

 1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie ma prawo do używania skróconej formy nazwy: Stowarzyszenie „Klucz”.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz.104 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu,
 4. Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy a dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873 z późn. zm.) z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań przewidzianych tą ustawą.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest 32 – 840 Zakliczyn, ul. Rynek 1.
 6. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie używa wyróżniającego go znaku graficznego.
 8. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony.

 

 

 2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Stowarzyszenie innych organizacji pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć kluby, koła, oddziały, zakłady i filie.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 6. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.
 7. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki oraz nagrody honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

 

 3

 

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 3. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

 4

 

Ministrem właściwym ze względu na cel Stowarzyszenia jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

II. Cele, zasady i formy działania Stowarzyszenia

 

 

 5

 

Cele Stowarzyszenia:

 

 1. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury lokalnej i dziedzictwa narodowego;
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 4. wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym;
 5. kreowanie lokalnych liderów;
 6. działalność na rzecz restrukturyzacji rolnictwa w kierunku wyspecjalizowanych gałęzi produkcji i usług rolnych;
 7. działalność charytatywna;
 8. promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej;
 9. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 10. kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego mieszkańców;
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. wspieranie wzrostu lokalnej tożsamości i więzi;
 13. edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury;
 14. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 15. promocja turystyki i krajoznawstwa;
 16. ochrona środowiska i przyrody oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii;
 17. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 18. promocja i organizacja wolontariatu;
 19. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 20. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 

 

 

 6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. finansowe i niefinansowe wspieranie wszelkich kierunków i przejawów działalności kulturalnej w szczególności twórców i organizacji kulturalnych;
 2. inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych;
 3. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat kultury, społeczeństwa obywatelskiego, historii powszechnej, regionalnej i lokalnej;
 4. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej;
 5. upowszechnianie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dla dorosłych;
 6. fundowanie stypendiów;
 7. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim;
 8. organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju i za granicą;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;
 10. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
 11. realizowanie własnych i partnerskich projektów zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
 12. organizowanie sieci dystrybucji dla produktów lokalnych i tradycyjnych oraz wytworów rzemiosła artystycznego;
 13. tworzenie programów marketingowych, kreowanie i wzmacnianie „lokalnych marek” i produktów markowych;
 14. organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów, debat, zlotów, rajdów i wypraw;
 15. wykonywanie opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej;
 16. współpracę w realizacji celów Stowarzyszenia z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych a także sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu;
 17. upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń;
 18. udzielanie dotacji, grantów na cele zbieżne z celami Stowarzyszenia;
 19. nadawanie odznak, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Stowarzyszenia.

 

Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia określają roczne programy działania opracowywane przez Zarząd i uchwalane przez Walne Zebranie Członków.

 

III. Majątek Stowarzyszenia

 

 7

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

okresowych i jednorazowych składek członkowskich;

własnej działalności statutowej;

dochodów z majątku Stowarzyszenia;

darowizn, spadków i zapisów, nawiązek sądowych;

subwencji i dotacji;

ofiarności publicznej.

 

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.

 1. Stowarzyszenie nie może:
 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 • dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

4. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

IV. Członkowie Stowarzyszenia , ich prawa i obowiązki

 8

 

 

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna i osoby prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych,
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
 • akceptują zasady ideowo - programowe Stowarzyszenia;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • są nie karani na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych;
 • posiadają dobrą opinię;
 • złożą deklarację członkowską;
 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

9

 

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 2. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

 

 

10

 

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

a) rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu;

b) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd;

c) śmierci członka.

 

 

 1. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
 • rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia;
 • rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego;
 • zalegania z opłatą składek członkowskich za co najmniej 24 miesiące.
 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością głosów.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

 

11

 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:
 • wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w posiedzeniach organów założycielskich;
 • korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań;
 • występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia;
 • posługiwania się emblematami Stowarzyszenia;
 • przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania, Księgi Uchwał Zarządu oraz Księgi Postanowień Prezesa;
 • korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
 • współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;
 • przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
 • terminowe płacenie składek członkowskich.

 

 

12

 

 1. Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. W sprawie przyjęcia członka wspierającego Zarząd podejmuje stosowną uchwałę, po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
 3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

 

 

13

 

 1. Członek wspierający Stowarzyszenie posiada jedynie prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

 

 

 

V. Władze Stowarzyszenia

 

14

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są :
 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Prezes;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa cztery lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
 2. Członkowie władz, o których mowa w ust.2, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowo powołane.

 

15

 

Uchwały wszystkich władz kolegialnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

16

 

 1. Władze kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 3. Władze kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia regulaminów.

 

 

17

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
 2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni.

 

 

18

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
 • Zwykłe;
 • nadzwyczajne.
 1. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich członków lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 1. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku niezebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków w I terminie, Zarząd zwołuje je ponownie, bez względu na liczbę obecnych w II terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia.
 2. Na ponownie zebranym Walnym Zebraniu Członków, w II terminie, uchwały mogą zapadać w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek: jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
 4. Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust.5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

19

 

 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 • rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych władz Stowarzyszenia,
 • wybieranie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji,
 • przyjmowanie rocznych programów pracy Stowarzyszenia przygotowywanych przez Zarząd oraz wprowadzanie do nich zmian,
 • zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd,
 • zatwierdzanie corocznych sprawozdań z funkcjonowania Klubów, kół, filii, oddziałów i zakładów Stowarzyszenia, przedkładanych przez ich kierowników,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz kwoty zaciąganych zobowiązań przez Zarząd,
 • rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 • zatwierdzenie wzoru wyróżniającego znaku graficznego Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskiej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu
 • podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.
 1. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust.1 od lit. i) do lit. k) wymagana jest większość 2/3 głosów.
 2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, niezastrzeżoną do właściwości innych władz Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
 1. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot i sposób ich działania.

 

20

 

 1. Zarząd jest kolegialną władzą wykonawczą i zarządzającą Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 5 osób :
 • Prezesa ;
 • Wiceprezesa ;
 • Sekretarza;
 • Skarbnika;
 • jednego członka zwykłego ;
 1. Członków Zarządu, wymienionych w ust.3 powołuje oraz odwołuje Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu odbywanym w składzie co najmniej 2/3 składu Zarządu, nie później niż 3 dni po Walnym Zebraniu Członków.
 3. Można zrezygnować z funkcji członka Zarządu w trakcie kadencji. Do tego, by rezygnacja była skuteczna, wymagana jest zgoda większości pozostałych członków Zarządu.
 4. Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.:
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec innego członka Zarządu;

 

21

 

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych we wszystkich strukturach Stowarzyszenia,
 • powoływanie komisji inwentaryzacyjnych i przetargowych, odbioru robót i innych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,
 • sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,
 • udzielanie Prezesowi upoważnienia do podpisywania dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • koordynacja działań Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych,
 • powoływanie klubów, kół, filii , oddziałów i zakładów Stowarzyszenia oraz określanie zasad ich działania,
 • opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa lub skarbnika.

 

22

 

 1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zarządu.
 3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 4. Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał

 

23

 

 1. Prezes jest jednoosobową władzą wykonawczą i zarządzającą Stowarzyszenia, uprawnionym do jego reprezentowania na zewnątrz.
 2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią między posiedzeniami Zarządu.
 3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
 • dokonywanie czynności fizycznych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia,
 • zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami oraz podpisywanie za zgodą Zarządu dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku Stowarzyszeń,
 • opracowywanie projektów rocznych programów pracy Stowarzyszenia oraz ich przedkładanie na Zarządzie oraz Walnym Zebraniu Członków,
 • sporządzanie corocznych sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków,
 • coroczne przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków bilansu oraz sprawozdania finansowego,
 • występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia,
 1. Prezes nie może dokonywać czynności prawnych wymagających od Stowarzyszenia zobowiązań finansowych przekraczających wartość określoną w uchwale Walnego Zebrania Członków, bez odrębnego upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd.
 2. Prezes podejmuje decyzje jednoosobowo we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.
 3. Prezes wpisuje podjęte przez siebie postanowienia, istotne dla działania Stowarzyszenia, do Księgi Postanowień.

 

24

 

 1. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na daną kadencję.
 2. Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji tylko z ważnych powodów oraz za zgodą Walnego Zebrania Członków wyrażonego uchwałą.
 3. Walne Zebranie Członków, po wyrażeniu zgody na rezygnację przez dotychczasowego Prezesa, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa.
 4. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 5. W szczególnych wypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 6. W przypadku zawieszenia Prezesa Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 30 dni.

 

 

25

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, składającym się z 3 członków, spośród osób nie będących członkami innych władz Stowarzyszenia.
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna bada również:
 • przestrzeganie Statutu oraz opracowanych na jego podstawie regulaminów;
 • realizację rocznych programów działania;
 • poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes Stowarzyszenia w terminie do 3 dni od jej powołania.
 2. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.
 3. W celu wykonywania swoich zadań kontrolnych Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych oraz ustnych wyjaśnień;
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • być członkami władz zarządzających, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni,
 • pozostawać w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem.

 

 

26

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez przewodniczącego.
 2. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
 4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. W sytuacji, o której mowa w ust.4, Prezes zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

27

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków danej władzy, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

28

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności więcej niż połowa aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym stowarzyszeniem lub zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym złożono wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

 

29

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania a majątek Stowarzyszenia przeznacza na cele zgodne ze Statutem innym stowarzyszeniom lub instytucjom.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
 • skład komisji likwidacyjnej;
 • podstawowe zasady likwidacji.
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.