Logo Małopolska V RGBherbgminyInspiracja autoportretem Jacka Malczewskiego.

INSPIRACJA – bodziec, natchnienie impuls do stworzenia własnego dzieła autorskiego. Z danego dzieła może nas zainspirować układ (kompozycja) temat, kolorystyka, ogólny klimat dzieła.

 

§ 1. Organizacja konkursu


1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska! Postaw na edukację”. Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Zakliczyn.
2. Cel konkursu:
- przybliżenie postaci Jacka Malczewskiego i jego twórczości
- pobudzenie aktywności twórczej
- rozwijanie myślenia kreatywnego
- rozwijanie wrażliwości artystycznej

 

§ 2. Uczestnicy konkursu


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych .
2. Uczestnikiem jest każdy uczeń zgłoszony przez nauczyciela lub rodzica/opiekuna prawnego.
3. Każdy uczestnik ma dostarczyć wraz z pracą konkursową podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), oraz RODO (załącznik nr 2. )
4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 

§ 3. Wymogi techniczne pracy konkursowej


1. Format pracy A 3 (kartka techniczna, płótno)
2. Technika pracy – dowolna technika malarska.
3. Praca ma być nie oprawiona.
4. Praca powinna być na odwrocie opisana:
- Tytuł obrazu jaki był inspiracją
- Imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu,
- Szkoła,
- Klasa.

 

§ 4. Kryteria oceny prac


1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
2. Praca wykonana ma być samodzielnie przez uczestnika.

3. Zgodność z tematem konkursu.
4. Walory artystyczne (kompozycja, estetyka wykonania pracy).
5. Odpowiedni dobór barw/kolorów jak najbardziej zbliżony do kolorystyki wykorzystywanej przez Jacka Malczewskiego.
6. Prace podlegają ocenie Jury konkursu na które będzie składać się trzech członków.
6. Ocena komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 5. Termin i miejsce zgłoszenia prac konkursowych


1. Prace można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2024 r.
2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
3. Komisja konkursowa ogłosi wyniki Konkursu dnia 1.10.2024 r.
4. Prace należy przynieść lub wysłać na adres: Zakliczyńskie Centrum Kultury ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn.
5. Pytania w sprawie konkursu można kierować mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 787 353 749.

 

§ 6. Nagrody


1. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie otrzyma dyplom.
2. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca.

 

§ 7. Prawa organizatora


1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania pozostałych kwestii nieobjętych regulaminem, a mogących mieć wpływ na przebieg Konkursu.
2. Organizator ma prawo zmienić Regulamin Konkursu w trakcie jego trwania.

 

 

 Załącznik nr 1. do Regulaminu Konkursu. „MALCZEWSKI NA NOWO W ZAKLICZYNIE”- inspiracja autoportretem Jacka Malczewskiego.

Do pobrania: Załącznik 1 Karta zgłoszenia

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Imię/imiona osoby biorącej udział w konkursie…………………………………………Nazwisko…………………………………...
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...
Nr. Telefonu……………………………………………………………………………………...
Szkoła……………………………………………………………………………………………
Klasa……………………………………………………………………………………………..
Nauczyciel/ Opiekun prawny……………………………………………………………………

 

 

………….……………………….………………………………………………………….
( Data, czytelny podpis Nauczyciela/ Opiekuna prawny )

 

 

Załącznik nr 2. do Regulaminu Konkursu. „MALCZEWSKI NA NOWO W ZAKLICZYNIE”- inspiracja autoportretem Jacka Malczewskiego.

 Do pobrania: Załącznik 2 RODO

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”, z siedzibą przy ul. Rynek 1/8, 32-840 Zakliczyn, reprezentowane przez Prezesa. Z administratorem można skontaktować się:
- listownie na ww. adres korespondencyjny,
- pod nr tel.: +48 14 628 33 31,
- za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” przetwarza dane osobowe uczestnika w celu udziału w konkursie plastycznym: „MALCZEWSKI NA NOWO W ZAKLICZYNIE”- inspiracja autoportretem Jacka Malczewskiego.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- promowania działalności Administratora poprzez publikowanie utrwalonych podczas konkursu prac, zdjęć i nagrań video przedstawiających wizerunek uczestników, na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Podstawa prawna przetwarzania danych: „MALCZEWSKI NA NOWO W ZAKLICZYNIE”- inspiracja autoportretem Jacka Malczewskiego.
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o załącznik nr 1 do Regulaminu - Karty zgłoszenia do udziału w konkursie plastycznym,
5. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą przechowywane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

7. Na zasadach określonych w RODO, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników konkursu „MALCZEWSKI NA NOWO W ZAKLICZYNIE”- inspiracja autoportretem Jacka Malczewskiego.
przysługuje prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, doradcze i ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz osoby, które obejrzą udostępnione zdjęcia/nagrania.
9. W związku z tym, że zdjęcia mogą być zamieszczane na fanpage’u Administratora znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook, informujemy, że serwery Meta Platforms Ireland Limited mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych. W celu zapoznania się ze szczegółami przetwarzania danych w portalu społecznościowym Facebook, należy zapoznać się z Polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Zapoznałem się ………………………………………………………….
( imię i nazwisko )